Soukromí (GDPR)

Vážení čtenáři,

ke dni 25. 5. 2018 vstoupila v platnost nové nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji „GDPR“. V souvislosti s tím bychom Vás rádi touto cestou požádali o souhlas s použitím osobních údajů za účelem servisu a řádné informovanosti o službách zákaznického programu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem řádného poskytování služby ze strany CELEBRITYZIVE.CZ.

Jde o údaje získané na webu celebrityzive.cz, případně jinak v souvislosti s tímto webem. (může jít o název právnické osoby, IČ, DIČ, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště), nebo které dále využíváme pro vzájemnou komunikaci například v případě soutěží apod. (e-mail, telefon, kontaktní adresa) nebo údaje pro ověření totožnosti (IP adresa).

Abychom Vás mohli plně informovat o změnách na našem webu či Vám mohli přinášet plnohodnotné zpravodajství a informace, rádi bychom od Vás získali souhlas se zasíláním našich sdělení a s využitím Vámi zadaných údajů.

Rádi bychom Vás zároveň informovali, že dochází v souvislosti s GDPR i ke změně Všeobecných obchodních podmínek. Změny ve Všeobecných obchodních podmínkách souvisí s poskytnutím informací o zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Další informace o zpracování těchto údajů naleznete na webu

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI FIM Global s.r.o.

Poskytovatelem služeb je:
FIM Global s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha 2
IČO: 10709606
DIČ: CZ10709606
Pokud využíváte služby společnosti FIM Global s.r.o., svěřujete nám Vaše osobní údaje. Ochranu Vašich dat bereme vážně.

POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba.

Důvodem pro sběr těchto údajů je zajistit fungující službu a zachovat uživateli historii v rámci služby. Chceme naše služby neustále zlepšovat, nabízet Vám co nejkvalitnější obsah přesně pro Vás a tak dále.

Určité množství údajů je povinné, jde o údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jako název subjektu, IČ, DIČ, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště), nebo které klienti dále uvádí ve své poptávce (e-mail, telefon, kontaktní adresa) nebo další jako IP adresa a podklady, které následně vyžadujeme pro ověření totožnosti.

Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy Uživatele transparentně informujeme.

Na vyžádání je společnost FIM Global s.r.o. povinna poskytnout vaše osobní údaje státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné apod.).

ZPRACOVATELÉ

Společnost FIM Global s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům nebo zástupcům a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Žádný zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely.

PROVOZNÍ OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) našich klientů a uživatelů využíváme za účelem šíření sdělení týkajících se pouze našich vlastních služeb.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání provozních sdělení zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů.

Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je provozním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s uživateli i klienty komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy provozním obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek).

COOKIES

Používáme Cookies  k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících ke stránkám celebrityzive.cz (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče). V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Právo na výmaz a právo být zapomenut

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, budou smazány. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a souhlas odvoláte, osobní údaje, kde jsme v pozici správce, budou vymazány. Zde je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování. Žádost je možné zaslat e-mailem na info@celebrityzive.cz

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:

  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření osobních údajů
  • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz, žádá místo toho o omezení jejich použití
  • jako správce již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • jste jako subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Žádost je možné zaslat e-mailem na info@celebrityzive.cz

Právo na ochranu soukromí

Pokud uživatel/klient/zákazník zjistí nebo se domnívá, že společnost FIM Global s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn  tento stav.

KONTAKTY

e mail: info@celebrityzive.cz

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů